E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Úvod do problematiky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů


Název: Úvod do problematiky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Seznámení s aktualitami v sociální oblasti 2024. Tento seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 23149
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2020/0119-SP/PC
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová - lektorka v oblasti sociální problematiky včetně zákona o sociálních službách
Termín konání: 14. prosince 2023 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 15.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 200,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Účastníci vzdělávacího programu získají základní přehled o zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a budou znát současné znění zákona, včetně seznámení s dopady jednotlivých změn a to především na soulad zákona o sociálních službách a zákona o ochraně osobních údajů (adaptačním zákonem) s Nařízením - GDPR a zpracováním osobních údajů podle výše uvedených zákonů a nařízení.
Účastníci se také seznámí s novým nařízením, které je důležité pro zpracování osobních údajů jednotlivých klientů
Účastníci budou znát a budou schopni použít v praxi:
- zvláštní kategorie osobních údajů např. osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, sexuální orientaci fyzické osoby, genetické a biometrické údaje.
- možnost zpracování zvláštní kategorie osobních údajů v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
- pro výkon povolání znát odbornost sociálního pracovníka - změny podle katalogu prací a zákona o sociálních službách
- správně využít Standardizovaný záznam sociálního pracovníka podle vyhlášky č. 332/2013 Sb., a jeho použití v praxi
- umět zpracovat individuální plán klienta v rámci činností sociální práce
- umět zpracovat statistické výkazy (např. V1, V26) budou seznámeni s jejich použitím v praxi
- znát a použít v praxi prováděcí vyhlášku č. 505/2006 Sb., včetně smluvních ujednání a výpočtu úhrad za poskytování sociální služby


Program semináře:

Seminář budeme pořádat on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
V případě, že jste informace neobdrželi, kontaktujte pracovníka agentury. Děkujeme.


_________________________________________________


Aktuálně:

Seznámení s platnými doporučenými postupy:

- jak postupuje poskytovatel terénní a pobytové sociální služby při podpisu smlouvy s klientem - stanovení příjmu klienta - základní činnosti a příspěvek na péči, úhradová vyhláška, fakultativní úkony.

- jaké náležitosti musí uvést obecní úřad obce s rozšířenou působností při podpisu smlouv s poskytovatelem u klienta, který se nemůže sám podepsat (co zjišťuje, jeho zákonná odpovědnost)

- jak řešit "vážně míněný nesouhlas" - zákonné povinnosti poskytovatele sociální služby - postup.

- co je GDPR - jaká data má uchovávat poskytovatel sociální služby a jakým způsobem, jaká data uchovává sociální pracovník poskytovatele služby a jaká data sociální pracovník obecního úřadu
Úvod do semináře

• Seznámení - s aktualitami v sociální oblasti pro rok 2024.

• Seznámení s vybranými aktuálními ustanoveními zákona a využití v praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, např. kdo má nárok na poskytování sociální služby a kdo má nárok na příspěvek na péči, co je to příspěvek na péči a jeho využití, přiznání PnP, kontrola využívání a správní řízení. Druh sociální služby, jednání s uživatelem sociální služby v souladu s GDRP. Zákon o sociálních službách v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., vyhláškou č. 332/2014 Sb., o vzoru standardizovaného záznam sociálního pracovníka, s katalogem prací apod.

• Seznámení s § 37 sociální poradentství – základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství. Kdo jej poskytuje a využití sociálního poradenství v sociální práci.

• Seznámení s náležitostmi smlouvy klienta s poskytovatelem sociální služby podle § 91, výpočet úhrady za stravu, pobyt a pomoc, smlouva uzavřená za osobu, která se nemůže podepsat a další.

• Sociální práce na obecních úřadech podle § 92, činnosti sociálního pracovníka podle § 109, spolupráce sociálních pracovníků a předávání informací mezi sociálními pracovníky v souladu s GDPR.

• Odbornost sociálního pracovníka a podmínky pro výkon funkce jeho vzdělání a další vzdělávání, základní podmínky v oblasti registrace, poskytování dotačních titulů.

• Seznámení se zněním vyhlášky č. 332/2013 Sb., a vyhlášky č. 505/2006 Sb., využití v praxi např. způsob výpočtu úhrady za poskytování sociálních služeb, co jsou základní činnosti apod.

• Co je individuální plán - standardy kvality SS, tvorba individuálního plánu klienta v rámci činností sociální práce a sociální služby.

• Řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav

Závěr semináře


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz