E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Sociální šetření - NOVÝ návrh zákona o sociálních službách - seminář akreditovaný u MPSV ČR


Název: Sociální šetření - NOVÝ návrh zákona o sociálních službách - seminář akreditovaný u MPSV ČR
Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 24128
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2024/0105-SP/VP
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová - lektorka v oblasti sociální problematiky včetně zákona o sociálních službách
Termín konání: 14. června 2024 (pátek)
Čas konání: 9.00 - 15.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 400,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Odborný sociální pracovník nebo vedoucí pracovník v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách,ve zn. p.p. jako účastník vzdělávacího programu bude seznámen s:
- odborností sociálního pracovníka podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,ve zn.p.p. (dále jen zákon) – se specifiky a vymezením činností sociálního pracovníka podle § 109 zákona včetně pracovní náplně, - s účelem prováděného sociálního šetření
Dále bude umět vymezit kompetence sociálního pracovníka poskytovatele sociálních služeb a kompetence sociálního pracovníka Úřadu práce ČR podle zákona , bude znát rozdíly ve výkonu sociálního šetření (obecní úřad, poskytovatel soc.služby, a soc. šetření ÚP ČR v rámci správního řízení
Bude umět vymezit kompetence sociálního pracovníka obecního úřadu podle zákona a podle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Naučí se: - znát využití různých metod sociálního šetření
- znát etický kodex sociálního pracovníka
- znát vymezení časového úseku pro provádění sociálního šetření podle vyhl. č.332/2013 Sb.
Seznámí se s termínem mlčenlivosti sociálního pracovníka a s termínem sociální poradenství podle zákona
Bude umět: zpracovat písemný záznam ze sociálního šetření včetně návrhu individuálního plánu klienta,
provést sociální šetření u jednotlivých vybraných cílových skupin vyjmenovaných vyhláškou č. 332/2013 Sb.,
provést sociální šetření ve vztahu k posudku posudkového lékaře v rámci nepojistných dávek,
bude umět využít GDRP - ochranu osobních údajů ve prospěch svého klienta a bude umět řešit praktické případy v souladu s platnou legislativou


Program semináře:

Seminář pořádáme on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Pro bližší identifikaci přihlášeného účastníka může být vyžadováno zapnutí web-kamery. A to i v průběhu celého konání semináře.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
V případě, že jste informace neobdrželi, kontaktujte pracovníka agentury. Děkujeme.

__________________________________________________________________________Aktuálně:

1. Dne 12.4.2024 byl PSP ČR odsouhlasen návrh zákona o sociálních službách - seznámení s jeho vlivem na výkon sociální práce sociálních pracovníků.

2. Kde a kdy se vykonává sociální šetření. Sociální šetření a sociální pracovník a jeho klient, etika sociálních pracovníků, GDPR v rámci sociálního šetření

3. Výkon sociálního šetření - plánování, způsob výkonu SŠ, důraz na poskytování sociálního poradenství, využití jednotlivých intervencí, písemný záznam - využití standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

4. Činnosti sociální práce sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a sociálních pracovníků obecních úřadů

5. Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách - kdo vykonává odborné sociální poradenství včetně seznámení s aktuálními doporučenými postupy a využití v praxi


______________________________________


1. Úvod semináře
- představení lektora, očekávání účastníků

2. Úvod do problematiky, příslušná legislativa, možnost oddlužení
- seznámí se s tím kdo může vykonávat sociální šetření - odbornost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách (dále jen zákon); seznámí se s pracovní náplní sociálního pracovníka podle § 109 zákona; bude umět poznat účel provedení sociálního šetření a kompetence sociálních pracovníků na obecních úřadech, u poskytovatele SS a u soc. pracovníka ÚP ČR

3. Sociální šetření
- bude umět naplánovat sociální šetření, a zároveň využívat jednotlivé metody sociálního šetření; naučí se provádění sociálního šetření v souladu se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka a také v rámci správního řízení; včetně zaměření se na cílovou skupinu pro poskytovatele sociální služby; dokáže napsat písemný záznam a bude znát jeho náležitosti

4. Výkon sociálního šetření
- naučí se etické otázky spojené s výkonem sociálního šetření; bude znát kdo je oprávněn k výkonu sociálního šetření; bude umět stanovit možná rizika výkonu sociálního šetření a bude seznámen s výkonem sociálního poradenství v rámci výkonu SŠ včetně seznámení s možností oddlužení

5. Výkon sociálního šetření - pokračování
- bude umět vykonávat sociální šetření a bude znát rozdíly u jednotlivých vybraných cílových skupin - jejich chování, jednání atp. (cílové skupiny podle vyhl. č. 332/2013 Sb.) včetně zachování ochrany osobních údajů (GDRP)

6. Výkon sociálního šetření - pokračování
- naučí se volit vhodný přístup k jednotlivým vybraným cílovým skupinám; bude umět zpracovat elektronický záznam ze SŠ a také záznam ze sociálního šetření ve vztahu k lékařskému posudku a ve vztahu ke standardům kvality sociálních služeb; na závěr proběhne zodpovězení dotazů

7. Závěr kurzu
- hodnocení semináře, rekapitulace a shrnutí výuky


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz